گروه نرم افزاری پیشگامان سیستم
اتوماسیون اداری,سیستم های یکپارچه و مدیریتی
کادر اداری پیشگامان سیستم
مدیریت
مهندس حمید رحمتی
مدیر فنی
مهندس جواد نبیان
مدیر تولید و توسعه نرم افزار
مهندس محمد حسین دلایلی
مدیر واحد گرافیک
مهندس امید حاتمی
برنامه نویس وب
مهندس الناز رضوانی منش